نشریه ریاضی و جامعه (MSCI) - اصول اخلاقی انتشار مقاله